Benadering

Euronav erkent de omvang van de uitdaging van de klimaatverandering en de luchtvervuiling als gevolg van menselijke activiteit, alsook de sleutelrol die de Vennootschap kan spelen door duurzame verandering te bewerkstelligen. We hebben een decarbonisatiestrategie opgesteld die niet alleen in lijn is met de emissiereductiedoelstellingen van IMO 2030 (vermindering van de broeikasgasemissies met 40% ) en IMO 2050 (vermindering van de broeikasgasemissies met 70 %), maar deze zelfs overtreft. De ‘IMO 2030-strategie’ is gericht op het verminderen van de CO2-uitstoot per vervoersprestatie, met ten minste 40 % tegen 2030, met de bedoeling te streven naar een reductie van 70 % tegen 2050, ten opzichte van het referentiejaar 2008.

Euronav heeft een duurzaamheidsplatform opgezet dat erop gericht is onze milieu-impact te verminderen door:

  • De energie-efficiëntie van onze vloot actief te beheren door de ontwikkeling van een plan en de uitvoering van maatregelen om de emissies en het brandstofverbruik te reduceren;
  • Onze vloot progressief te verjongen;
  • De broeikasgasemissies en luchtverontreiniging die we veroorzaken te monitoren en te beheren;
  • Nieuwe soorten alternatieve brandstoffen te testen, te beginnen met biobrandstofmengsels;
  • De reisprestaties te beheren via informatie-uitwisseling tussen wal en schip;
  • Afvalbeheer- en recyclage van plastic tijdens de vaart.