Gezondheids-, hygiëne- en veiligheidsbeleid

Door haar betrokkenheid bij de exploitatie en het beheer van schepen die wereldwijd ladingen vervoeren, erkent Euronav Ship Management de mogelijke inherente gevolgen van haar activiteiten voor mens en milieu. De Vennootschap voert daarom haar activiteiten zowel aan wal als aan boord uit op een milieuvriendelijke en veilige manier.

Gezondheid, hygiëne en veiligheid zijn voor de Vennootschap een prioriteit. Ze wil zich er altijd van verzekeren dat haar werknemers hun werk uitvoeren onder veilige en hygiënische omstandigheden.

Bovendien is de Vennootschap vastbesloten om alle redelijke voorzorgen en maatregelen te nemen om de veiligheid aan boord te waarborgen, menselijk letsel of overlijden te voorkomen en schade aan eigendommen te vermijden.

De Vennootschap streeft naar een uitmuntende gezondheid, hygiëne en veiligheid, die wordt bereikt door de volgende doelstellingen:

 1. Minimaliseren van ongunstige gevolgen op de gezondheid, de hygiëne en de veiligheid als gevolg van de activiteiten aan wal en aan boord door de toepasselijke wettelijke vereisten na te leven en geschikte managementsysteemprocedures te gebruiken;
 2. Voldoen aan alle toepasselijke wetten en regelgevingen en alle andere vereisten die de Vennootschap onderschrijft die betrekking hebben op de geïdentificeerde risico’s aangaande gezondheid, veiligheid en milieubescherming, die van toepassing zijn op de activiteiten van de beheerde schepen;
 3. Zorgen dat de activiteiten op een gezonde, veilige en milieuvriendelijke manier uitgevoerd worden en veilige werkomstandigheden voorzien worden ter bescherming tegen de geïdentificeerde risico’s om zo menselijke letsels of overlijden te helpen voorkomen;
 4. Streven naar de preventie van letsels en slechte gezondheid;
 5. Streven naar een voortdurende verbetering door het instellen, evalueren en herzien van alle aspecten, doelstellingen en targets aangaande gezondheid, hygiëne, veiligheid en milieu;
 6. Voorbereid zijn om te reageren op noodsituaties, zowel aan wal als op zee, met doeltreffende rampenplannen;
 7. Personeel opleiden en trainen op vlak van gezondheid, hygiëne, veiligheid en milieubewustzijn om de vaardigheden inzake veiligheidsbeheer aan wal en aan boord, waaonder ook de voorbereiding op noodsituaties (en milieubescherming) verder te verbeteren;
 8. Voortdurend evalueren van alle geïdentificeerde risico’s voor de schepen en het personeel en voorzien van toepasselijke bescherming;
 9. Verstrekken of regelen, in voorkomend geval, van medische diensten die noodzakelijk zijn voor de behandeling van beroepsziekten of arbeidsongevallen en voor de omgang met medische noodgevallen;
 10. Zorgen voor vrijwillige programma’s inzake de bevordering van gezondheid en hygiëne om zo het welzijn en de persoonlijke veiligheid van de werknemers te verbeteren. Deze programma’s moeten een aanvulling zijn op de eigen verantwoordelijkheid van werknemers voor hun welzijn en mogen in geen geval deze verantwoordelijkheid negatief beïnvloeden;
 11. Voortdurend monitoren en evalueren van de prestaties van de Vennootschap ten opzichte van de gestelde normen door de uitvoering van management review meetings, audits en evaluaties om het HSQE Management systeem voortdurend te verbeteren;
 12. Voorzien van faciliteiten, systemen/apparatuur en een onderhoudssysteem dat geschikt is voor het verwezenlijken van de doelstellingen.

Al het personeel (zowel aan wal als aan boord) moet dit beleid aanvaarden en naleven en moet daarnaast gecontracteerde partijen aanmoedigen om hun engagement daarin aan te tonen.