Bijkomende initiatieven

De veiligheid van de mens en de bescherming van het milieu zijn primordiale bekommernissen van Euornav.

Euronav besteedt dan ook veel aandacht aan de implementatie van de volgende doelstellingen op het gebied van kwaliteit, veiligheid en milieu door:

  • Het bieden van een veilige werkomgeving, zowel aan land als op zee, door alle werknemers aan te moedigen, eventueel onveilige omstandigheden of praktijken te identificeren en corrigerende maatregelen te treffen;
  • Het nemen van doeltreffende maatregelen om vervuiling te voorkomen;
  • Het samenwerken met maritieme organisaties en overheden, handels- en industriegroepen, om zo de hoogste normen inzake veiligheid en behoud van het milieu te bereiken;
  • Het beschermen en behouden van natuurlijke rijkdommen en het voorkomen van vervuiling door een milieubewuste uitbating van de schepen;
  • Het verminderen van afval;
  • Het in overweging nemen van milieuaspecten bij alle ontwerp- en ontwikkelingsprojecten;
  • Het voorbereiden van contingentieplannen teneinde een adequate reactie in geval van vervuiling te verzekeren;
  • Het voortdurend verbeteren van de vaardigheden van het personeel aan land en aan bord van de schepen inzake veiligheid, waaronder ook zich voorbereiden op noodgevallen op gebied van veiligheid en milieubescherming;
  • Het voldoen aan alle verplichtingen en regelgevingen alsook aan andere, bijkomende vereisten die de vennootschap onderschrijft;
  • Het voortdurend verbeteren van alle werkmethodes door beschikbare informatie naast het bestaande beleid en de bestaande doelstellingen te leggen, door het evalueren van auditresultaten en verslagen over de¬† corrigerende en preventieve maatregelen.