Dividend

Dividendbeleid en aandeelhoudersrendement

Beleid inzake dividend en aandeelhoudersrendement

De raad van bestuur kan overeenkomstig de statuten van Euronav NV en het toepasselijke Belgische recht van tijd tot tijd dividenden aankondigen en uitkeren. De aankondiging en betaling van eventuele dividenden vereisen steeds de goedkeuring van de raad van bestuur (in het geval van interimdividenden) of van de aandeelhouders (in het geval van gewone of tussentijdse dividenden).

In het algemeen mag de vennootschap ingevolge de voorwaarden van haar kredietovereenkomsten, geen dividenden uitkeren indien ten gevolge daarvan een inbreuk op een kredietovereenkomst ontstaat of zou ontstaan. Gelieve het meest recente jaarverslag op Formulier  20-F te raadplegen voor meer informatie over de beperkingen met betrekking tot dividenduitkeringen onder kredietovereenkomsten van Euronav. Het Belgisch recht verbiedt in principe de uitkering van dividenden, tenzij het nettoactief op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar daardoor niet onder het bedrag van het gestorte of (indien hoger) opgevraagde maatschappelijk kapitaal valt en voor zover 5% van de nettowinst voor de dividenduitkering wordt toegewezen aan de wettelijke reserves totdat deze 10% van het maatschappelijk kapitaal bedragen. Dividenduitkeringen mogen niet plaatsvinden indien ten gevolge daarvan de waarde van het nettoactief minder zou bedragen dan de som van (i) het bedrag van het maatschappelijk kapitaal, (ii) het bedrag van de hiervoor vermelde wettelijke reserves en (iii) andere reserves die volgens de statuten van Euronav NV of volgens de wet vereist zijn, zoals bijvoorbeeld onbeschikbare reserves indien Euronav eigen aandelen zou aanhouden. Het is mogelijk dat Euronav in de toekomst onvoldoende reserves beschikbaar heeft om dividenden uit te keren en dat dochterondernemingen onvoldoende beschikbare fondsen of reserves hebben om uitkeringen te doen aan Euronav NV. Euronav kan niet garanderen dat er überhaupt dividenden zullen uitgekeerd worden. Bovendien kan het plaatselijke vennootschapsrecht dat van toepassing is op dochterondernemingen onder bepaalde omstandigheden beperkingen opleggen met betrekking tot dividenduitkeringen.

Beleid inzake aandeelhoudersrendement (incl. beleid inzake dividend)  (Augustus 2017)

Sinds augustus 2017, heeft Euronav haar beleid inzake aandeelhoudersrendement opgewaardeerd en heeft de vennootschap de intentie om jaarlijks een vast minimum dividend uit te keren van minstens 0,12 USD in totaal per aandeel indien (a) er volgens het management en de raad van bestuur, een voldoende sterke balans is en liquide middelen in combinatie met (b) een vooruitzicht op voldoende vaste inkomsten uit lange of middellange termijncontracten.

Daarnaast zal, indien het resultaat per aandeel positief is en het bedrag van het vaste dividend overschrijdt, dit bijkomende inkomen aangewend worden voor ofwel:

Bijkomende cash dividenden – bij beslissing van de raad van bestuur zou cash uitgekeerd kunnen worden aan de aandeelhouders rekening houdende met de vooruitzichten op de markt en de kapitaalvereisten van de vennootschap. Het dividend over het eerste halfjaar zou kunnen aangepast worden in het licht van de vooruitzichten voor de rest van het fiscale jaar.

Inkoop van aandelen – indien de raad van bestuur meent dat het verschil tussen de beurskoers van het aandeel en de intrinsieke waarde dermate groot is dat de inkoop van eigen aandelen waarde creëert voor alle stakeholders dan zou de raad van bestuur een deel of het geheel van deze gelden kunnen gebruiken om eigen aandelen in te kopen. Momenteel heeft de raad van bestuur de toelating van de aandeelhouders om tot 20% van haar eigen aandelen in te kopen.

Niettegenstaande het bovenvermelde, blijft het de voornaamste plicht van de raad van bestuur om in het beste belang van de vennootschap te handelen en daarbij altijd alternatieven in overweging te nemen voor het gebruik van cash dat anders als dividend zou kunnen uitbetaald worden of gebruikt voor de inkoop van eigen aandelen. Mogelijke alternatieven kunnen zijn: de versnelde afbetaling van schuld of uiteraard de aankoop van een schip of vloot of scheepvaartbedrijven welke op dat ogenblik in de mening van de raad van bestuur aandeelhoudersmeerwaarde zouden creëren.

 

Overeenkomstig het hierboven besproken beleid, blijft de raad van bestuur de aankondiging en uitkering van dividenden evalueren rekening houdend met de financiële resultaten en inkomsten, beperkingen in de kredietovereenkomsten, marktvooruitzichten, lopende kapitaaluitgaven, verplichtingen, investeringsopportuniteiten, het Belgische recht inzake dividenduitkeringen aan aandeelhouders en andere factoren. De raad van bestuur kan ten alle tijden beslissen te stoppen met het uitkeren van dividenden en kan niet verzekeren dat in de toekomst dividenden uitgekeerd zullen worden, evenmin als het bedrag van dergelijke dividenden. Zo heeft Euronav tussen 2010 en 2014 geen dividenden aangekondigd of uitgekeerd.

Behandeling van meer- of minderwaarden

Onder het nieuwe beleid blijft Euronav uitzonderlijke minderwaarden meerekenen bij het evalueren van de bijkomende dividenden en zal zij eveneens uitzonderlijke meerwaarden blijven uitsluiten bij het evalueren van bijkomende dividenden.

Behandeling van uitgestelde belastingvorderingen en uitgestelde belastingverplichtingen

Euronav zal niet-cash elementen die de resulaten beïnvloeden zoals uitgestelde belastingvorderingen en uitgestelde belastingverplichtingen niet mee in rekening nemen als deel van haar dividendbeleid.

 

 
Voorheffing op dividenden

memo - Belgische roerende voorheffing op dividenden die door Euronav NV worden uitgekeerd.
Dividendbeleid en aandeelhoudersrendement

Coupon nummer Dividend jaar Dividend per aandeel Ex-dividend datum Betaal datum Belangrijke mededeling
19 2019 (interim) $0.06 26 september 2019 8 oktober 2019

Ja

18 2019 $0.06 15 mei 2019 24 mei 2019

Ja

17 2018 (interim) $0.06 26 september 2018 8 oktober 2018

Ja

16 2018 $0,06 14 mei 2018 23 mei 2018

Ja

15 2017 (interim) $0,06 25 september 2017 5 oktober 2017

Ja

14 2017 $0,22 22 mei 2017 31 mei 2017

Ja

13 2016 (interim) $0.55 20 september 2016 30 september 2016

Nee

12 2016 $0.82 17 mei 2016 26 mei 2016

Nee

11 2015 (interim) $0.62 9 september 2015 22 september 2015

Nee

10 2015 $0.25 18 mei 2015 28 mei 2015

Nee

09 2010 (interim) €0.10 31 augustus 2010 3 september 2010

Nee

08 2009 (interim) €0.10 2 september 2009 7 september 2009

Nee

07 2008 €0.80 29 april 2009 5 mei 2009

Nee

06 2008 (interim) €1.00 5 september 2008 5 september 2008

Nee

05 2007 €1.60 9 mei 2008 9 mei 2008

Nee

04 2006 €1.68 27 april 2007 27 april 2007

Nee

03 2005 €1.60 28 maart 2006 28 maart 2006

Nee

02 2004 €1.60 29 april 2005 29 april 2005

Nee

01 2004 (interim) €1.60 6 december 2004 6 december 2004

Nee
Opschortingsperiode

 

In het kader van de volgende dividenduitkering worden de investeerders er aan herinnerd dat de aandeelhouders hun aandelen niet kunnen omzetten tussen het Belgische aandeelhoudersregister en het Amerikaanse register, noch vice versa, met ingang van maandag 25 september 2017 om 9u00 (Belgische tijd) tot donderdag 28 september 2017 om 9u00 (Belgische tijd).
Datum ex-dividend en betalingsdatum

  • Datum ex-dividend: De datum waarop de betaling van de coupon effectief gebeurt.
  • Record datum: De datum waarop de posities binnen de vereffeningsinstellingen recht geven op de coupon.
  • Betakingsdatum: datum vanaf wanneer het dividend betaalbaar is. Belangrijkste uitbetalingsinstelling

Volgend op de introductie van het ESES platform heeft Euronav Euroclear Belgium aangesteld als enige emissieagent voor alle transacties met betrekking tot haar aandelen.

Voor investeerders in de Verenigde Staten worden verrichtingen met betrekking tot Euronav aandelen gecoördineerd door Computershare en, voor wat betreft dividenduitkeringen, door Globetax. In dit verband, worden investeerders in de Verenigde Staten vriendelijk verzocht om hun financiële adviseurs te raadplegen / de kennisgevingen te lezen op de website van Globetax.