Notering NYSE FAQ

Euronav NV
Veelgestelde vragen
over de dubbele notering en de omzetting van Euronav aandelen


Hieronder vindt u een aantal veelgestelde vragen in verband met de dubbele notering van de aandelen van Euronav en de procedure om aandelen die genoteerd en verhandelbaar zijn op Euronext Brussel om te zetten in aandelen die genoteerd en verhandelbaar zijn op de New York Stock Exchange (de “NYSE”) en vice versa. Indien u nog bijkomende vragen heeft over de procedure om uw aandelen om te zetten, gelieve dan contact op te nemen met uw financiële tussenpersoon of uw bewaarnemer, die op zijn beurt contact dient op te nemen met Euroclear Belgium of Computershare, de transfer agent van Euronav in de Verenigde Staten.

De volgende definities zullen worden gehanteerd doorheen deze lijst met veelgestelde vragen:

Europese Aandelen”: Euronav aandelen verhandelbaar op Euronext Brussel met ISIN BE0003816338.

U.S. Aandelen”: Euronav aandelen verhandelbaar op de NYSE met CUSIP B38564 108.

Euronav Aandelen”: betekent zowel de Europese Aandelen als de U.S. Aandelen.

Euronav meent dat door de notering van haar aandelen op zowel Euronext Brussel als op de NYSE zij (1) haar aandeelhoudersbasis uitbreidt, (2) haar aandelen beschikbaar gemaakt heeft voor de ruimste kapitaalmarkt (namelijk de Verenigde Staten) en (3) door meer analisten gevolgd wordt. Momenteel wordt Euronav gevolgd door 23 analisten.

Dankzij de dubbele notering hebben de aandelen van Euronav meer internationale zichtbaarheid, wat op zijn beurt het dagelijkse volume aan verhandelde aandelen vergroot heeft zowel op Euronext Brussel als op de NYSE.

De U.S. Aandelen en de Europese Aandelen zijn identiek en hebben identieke stem- en dividendrechten. Er dient opgemerkt te worden dat de U.S. Aandelen uitgedrukt zijn in USD en recht geven op een eventueel dividend in USD. De Europese Aandelen zijn uitgedrukt in USD en geven recht op een eventueel dividend in Euro.

De U.S. Aandelen zijn gekend onder CUSIP-code B38564 108.  Enkel deze aandelen, die ingeschreven zijn in het U.S. aandeelhoudersregister van Euronav dat wordt beheerd door Computershare, zijn verhandelbaar op de NYSE.

De Europese Aandelen zijn gekend onder ISIN-code BE0003816338. Enkel deze aandelen, die ingeschreven zijn in het Belgische aandeelhoudersregister van Euronav dat wordt beheerd door de Vennootschap (of Euroclear Belgium), zijn verhandelbaar op Euronext Brussel.

Alle Euronav Aandelen zijn genoteerd op zowel de NYSE als op Euronext Brussel. Niettemin kunnen enkel de U.S. Aandelen verhandeld worden op de NYSE (tenzij er andere beperkingen gelden) en kunnen enkel de Europese Aandelen verhandeld worden op Euronext Brussel. Aandeelhouders kunnen hun aandelen in principe omzetten van het ene aandelenregister naar het andere via een eenvoudige omzettingsprocedure. Aandeelhouders die hun aandelen wensen om te zetten dienen hun financiële tussenpersoon te contacteren, die op zijn beurt Euroclear België contacteert (de transfer en clearing agent van Euronav in België) of Computershare (de transfer en clearing agent van Euronav in de Verenigde Staten). Zij zijn staan in voor de begeleiding bij het proces. Hier vindt u een overzicht van de procedure.

Deze omzettingsprocedure (van Europese Aandelen naar U.S. Aandelen of vice versa) zou normaal gezien binnen drie werkdagen moeten zijn afgerond. Euronav kan evenwel niet garanderen dat hiervoor drie werkdagen volstaan. Op basis van deze timing en de vooropgestelde verwerkingstijd in geval van een aankoop of verkoop, zouden beleggers in staat kunnen zijn om hun aandelen te kopen en te verkopen zonder vertraging op hetzij Euronext Brussel, hetzij de NYSE. In het kader van corporate events (zoals onder meer dividendbetalingen of aandeelhoudersvergaderingen) kan Euronav de omzetting van aandelen voor een korte tijd opschorten. In dat geval zal Euronav haar aandeelhouders via haar website informeren. Zoals hiervoor vermeld kan Euronav niet garanderen hoeveel tijd de procedure van omzetting en de verwerking daarvan in beslag zal nemen. Euronav beveelt dan ook aan om voldoende tijd te voorzien om deze procedure te voltooien alvorens de aandelen te verhandelen.

Particuliere beleggers die hun aandelen wensen om te zetten dienen hun financiële tussenpersoon te contacteren, die op zijn beurt Euroclear België contacteert (de transfer en clearing agent van Euronav in België) of Computershare (de transfer en clearing agent van Euronav in de Verenigde Staten). Zij staan in voor de begeleiding bij het proces. Gelieve uw financiële tussenpersoon te contacteren voor vragen in verband met het beheer van uw account. Hier vindt u een overzicht van de procedure.

Professionele beleggers die hun aandelen willen omzetten dienen contact op te nemen met hun bewaarnemer of hun financiële tussenpersoon, die op zijn beurt Euroclear België contacteert (de transfer en clearing agent van Euronav in België) of Computershare (de transfer en clearing agent van Euronav in de Verenigde Staten). Zij staan in voor de begeleiding bij het proces. Hier vindt u een overzicht van de procedure.

Om uw Euronav aandelen om te zetten van Euronext Brussel naar de NYSE moet u in staat zijn om uw aandelen in ontvangst te nemen in de Verenigde Staten. Dit betekent dat u hetzij een effectenrekening in de Verenigde Staten nodig hebt, hetzij een rechtstreekse rekening bij Computershare, de U.S. Transfer Agent van Euronav. Gelieve contact op te nemen met uw financiële tussenpersoon om het nodige te doen om u in staat te stellen om uw aandelen om te zetten.

Om uw Euronav Aandelen om te zetten van de NYSE naar Euronext Brussel moet u in staat zijn om uw aandelen in ontvangst te nemen in Europa. Dit betekent dat u hetzij een effectenrekening in Europa nodig hebt, hetzij een rekening bij Euroclear Belgium. Gelieve contact op te nemen met uw financiële tussenpersoon om het nodige te doen om u in staat te stellen om uw aandelen om te zetten.

Beleggers dienen hun financiële tussenpersoon te vragen welke mogelijke administratiekosten verbonden zijn aan omzetting van Euronav aandelen, alsook welke mogelijke bijkomende kosten verbonden zijn aan het aanhouden en verhandelen van U.S. Aandelen via een effectenrekening in de Verenigde Staten of aan het aanhouden en verhandelen van Europese Aandelen via een effectenrekening in Europa.

De omzetting van Europese Aandelen in U.S. Aandelen, of vice versa, zal naar verwachting geen gevolgen hebben wat betreft Amerikaanse of Belgische inkomstenbelasting.

Aandeelhouders worden aangemoedigd hun belastingconsulent te raadplegen betreffende de fiscale behandeling van hun belegging in Euronav aandelen alvorens hun Euronav Aandelen om te zetten.

Aandeelhouders met fiscale domicilie in België die hun Euronav aandelen omzetten zullen na de omzetting naar verwachting op dezelfde manier worden belast op eventuele dividenden die zij ontvangen op hun Euronav aandelen als voorheen.

Een aandeelhouder met fiscale domicilie in België die aandelen aanhoudt die verhandeld worden op de NYSE kan onderworpen zijn aan Belgische roerende voorheffing op het ontvangen dividend, welke desgevallend zal worden ingehouden door Euronav.

Deze Belgische roerende voorheffing zal de eindbelasting op het dividend vormen voor natuurlijke personen met fiscale domicilie in België die deze aandelen aanhouden in hun privé-vermogen en voor rechtspersonen onderworpen aan de Belgische rechtspersonenbelasting. Deze roerende voorheffing vormt daarentegen niet de eindbelasting voor de vennootschappen onderworpen aan de Belgische vennootschapsbelasting.

Bovendien zullen aandeelhouders met fiscale domicilie in België die voorafgaandelijk aan de omzetting van hun aandelen niet onderworpen waren aan Amerikaanse voorheffing op dividend uitgekeerd door Euronav, niet blootgesteld zijn aan dergelijke belasting na de omzetting. Volgens de huidige wetgeving wordt er geen Amerikaanse voorheffing geheven op dividenden uitgekeerd aan aandeelhouders van Euronav, mits deze aandeelhouder de vereiste informatie ter identificatie bezorgt aan een paying agent van dividenden uitgekeerd door Euronav (zoals Computershare).

Aandeelhouders worden aangemoedigd hun belastingconsulent te raadplegen betreffende de fiscale behandeling van hun belegging in Euronav Aandelen alvorens hun Euronav Aandelen om te zetten.

De U.S. Aandelen kunnen worden verhandeld en verkocht op Euronext Brussel na het afronden van de omzettingsprocedure naar Europese Aandelen. Om aandelen om te zetten, kunnen beleggers een verzoek richten aan hun financiële tussenpersoon. Zie vraag 4 hierboven.

De Europese Aandelen kunnen worden verhandeld en verkocht op de NYSE na het afronden van de omzettingsprocedure naar U.S. Aandelen. Om dergelijke omzetting uit te voeren, kunnen beleggers een verzoek richten aan hun financiële tussenpersoon. Zie vraag 4 hierboven.