Sleutelcijfers

Cijfers uitgedrukt in duizendtallen, behalve voor de informatie in verband met het aandeel en de vloot.

Cijfers van 2020 zijn op datum van 31 december 2020.

2021
2020
2019
2018
2017
Geconsolideerde resultatenrekening
Omzet
419.770
1,230,750
932,377
600.024
513.368
Bedrijfsresultaat
-281.573
534,322
195,603
(74.578)
13.406
Netto financieel resultaat
-80.607
-70,057
-99,231
(74.389)
(43.463)
Aandeel in resultaat van investeringen opgenomen volgens vermogensmutatiemethode (na winstbelastingen)
22.976
10,917
16,460
16.076
30.082
Winst (verlies) van de periode
-338.777
473,238
112,230
(110.070)
1.383
Gewogen gemiddelde aantal aandelen (gewoon)
201.677.981
210,193,707
216,029,171
191.994.398
158.166.534
Gewogen gemiddelde aantal aandelen (verwaterd)
201.773.240
210,206,403
216,029,171
191.994.398
158.297.057
Winst/(verlies) per aandeel (gewoon)
-1,68
2.25
0.52
(0,57)
0,01
Winst/(verlies) per aandeel (verwaterd)
-1,68
2.25
0.52
(0,57)
0,01
Geconsolideerde balans
Geldmiddelen en kasequivalenten
152.528
161,478
296,954
173.133
143.648
Schepen
2.967.787
2,865,308
3,177,262
3.520.067
2.271.500
Activa in aanbouw
181.293
207,069
-
-
63.668
Kort- en langlopende bankleningen
1.205.148
856,860
1,223,451
1.560.002
701.091
Eigen vermogen toerekenbaar aan de eigenaars van de Vennootschap
1.960.852
2,311,786
2,311,855
2.260.523
1.846.361
Geconsolideerd kasstroomoverzicht
Nettokasstroom uit (gebruikt in) bedrijfsactiviteiten
-25.305
969,785
271,991
841
211.295
Nettokasstroom uit (gebruikt in) investeringsactiviteiten
-353.246
-117,106
43,750
190.042
(40.242)
Nettokasstroom uit (gebruikt in) financieringsactiviteiten
373.893
-999,701
-191,187
(160.165)
(234.976)
Overige data
EBITDA (niet-geauditeerd)
85.796
864,020
540,668
231.513
273.452
Aangepaste EBITDA (niet-geauditeerd)
103.702
899,365
565,298
254.816
294.467