Sleutelcijfers

Cijfers uitgedrukt in duizendtallen, behalve voor de informatie in verband met het aandeel en de vloot.

Cijfers van 2020 zijn op datum van 30 juni 2020.

2020
2019
2018
2017
2016
Geconsolideerde resultatenrekening
Omzet
851,359
932,377
600.024
513.368
684.265
Bedrijfsresultaat
512,468
195,603
(74.578)
13.406
208.220
Netto financieel resultaat
-37,204
-99,231
(74.389)
(43.463)
(44.840)
Aandeel in resultaat van investeringen opgenomen volgens vermogensmutatiemethode (na winstbelastingen)
11,298
16,460
16.076
30.082
40.495
Winst (verlies) van de periode
485,244
112,230
(110.070)
1.383
204.049
Gewogen gemiddelde aantal aandelen (gewoon)
215,074,926
216,029,171
191.994.398
158.166.534
158.262.268
Gewogen gemiddelde aantal aandelen (verwaterd)
215,074,926
216,029,171
191.994.398
158.297.057
158.429.057
Winst/(verlies) per aandeel (gewoon)
2.26
0.52
(0,57)
0,01
1,29
Winst/(verlies) per aandeel (verwaterd)
2.26
0.52
(0,57)
0,01
1,29
Geconsolideerde balans
Geldmiddelen en kasequivalenten
280,312
296,954
173.133
143.648
206.689
Schepen
2,992,326
3,177,262
3.520.067
2.271.500
2.383.163
Activa in aanbouw
119,856
-
-
63.668
86.136
Kort- en langlopende bankleningen
966,078
1,223,451
1.560.002
701.091
1.085.562
Eigen vermogen toerekenbaar aan de eigenaars van de Vennootschap
2,550,924
2,311,855
2.260.523
1.846.361
1.887.956
Geconsolideerd kasstroomoverzicht
Nettokasstroom uit (gebruikt in) bedrijfsactiviteiten
541,692
271,991
841
211.295
438.202
Nettokasstroom uit (gebruikt in) investeringsactiviteiten
-39,016
43,750
190.042
(40.242)
(100.615)
Nettokasstroom uit (gebruikt in) financieringsactiviteiten
-517,467
-191,187
(160.165)
(234.976)
(261.160)
Overige data
EBITDA (niet-geauditeerd)
682,817
540,668
231.513
273.452
475.005
Aangepaste EBITDA (niet-geauditeerd)
697,344
565,298
254.816
294.467
503.453