Sleutelcijfers

Cijfers uitgedrukt in duizendtallen, behalve voor de informatie in verband met het aandeel en de vloot.

2017
2016
2015
2014
2013
Geconsolideerde resultatenrekening
Omzet $ USD (’000)
513.368
684.265
846.507
473.985
304.622
Bedrijfsresultaat
13.406
208.220
351.972
11.527
(54.714 )
Netto financieel resultaat
(43.463)
(44.840)
(47.630)
(93.353)
(52.644)
Aandeel in resultaat van investeringen opgenomen volgens vermogensmutatiemethode (na winstbelastingen)
30.082
40.495
51.592
30.286
17.853
Winst (verlies) van de periode
1.383
204.049
350.301
(45.797)
(89.683)
Gewogen gemiddelde aantal aandelen (gewoon)
158.166.534
158.262.268
155.872.171
116.539.017
50.230.438
Gewogen gemiddelde aantal aandelen (verwaterd)
158.297.057
158.429.057
157.529.562
116.539.017
50.230.438
Winst/(verlies) per aandeel (gewoon)
0,01
1,29
2,25
(0,39)
(1,79)
Winst/(verlies) per aandeel (verwaterd)
0,01
1,29
2,22
(0,39)
(1,79)
Geconsolideerde balans
Geldmiddelen en kasequivalenten
143.648
206.689
131.663
254.086
74.309
Schepen
2.271.500
2.383.163
2.288.036
2.258.334
1.434.800
Activa in aanbouw
63.668
86.136
93.890
-
-
Kort- en langlopende bankleningen
701.091
1.085.562
1.052.448
1.234.329
847.763
Eigen vermogen toerekenbaar aan de eigenaars van de Vennootschap
1.846.361
1.887.956
1.905.749
1.472.708
800.990
Geconsolideerd kasstroomoverzicht
Nettokasstroom uit (gebruikt in) bedrijfsactiviteiten
211.295
438.202
450.532
14.782
8.917
Nettokasstroom uit (gebruikt in) investeringsactiviteiten
(40.242)
(100.615)
205.873
1.023.007
28.114
Nettokasstroom uit (gebruikt in) financieringsactiviteiten
(234.976)
(261.160)
365.315
1.189.021
57.384
Vloot Informatie (niet-geauditeerd)
VLCC schepen
Gemiddeld aantal schepen
31
30
27
20
11
Kalenderdagen
11.330
10.770
9.860
7.450
4.085
Operationele scheepsdagen
10.859
10.553
9.645
7.294
4.036
Beschikbare dagen
11.130
10.691
9.780
7.391
4.044
Gebruik van de vloot
97,6%
98,7%
98,60%
98,70%
99,80%
Dagelijkse TCE huur
29.827
42.243
52.802
27.189
25.785
Dagelijkse scheepsbedrijfskosten
8.042
9.078
9.935
8.565
8.178
Suezmax schepen
Gemiddeld aantal schepen
19
19
19
19
19
Kalenderdagen
6.868
7.002
6.885
6.937
6.848
Operationele scheepsdagen
6.820
6.751
6.780
6.774
6.661
Beschikbare dagen
6.826
6.882
6.806
6.895
6.664
Gebruik van de vloot
99,9%
98,1%
99,60%
98,20%
100,00%
Dagelijkse TCE huur
19.144
27.114
39.689
24.491
19.284
Dagelijkse scheepsbedrijfskosten
7.926
8.845
8.288
8.073
7.753
Gemiddelde dagelijkse algemene uitgave per schip — Enkel eigen tankervloot
2.577
2.489
2.790
2.820
2.485
Overige data
EBITDA (niet-geauditeerd)
273.360
476.478
613.770
202.767
100.096
Aangepaste EBITDA (niet-geauditeerd)
293.748
503.679
648.190
239.176
138.853
Scheepsgerelateerde inkomsten
454.455
628.842
778.368
364.211
232.519