Gedragscode

De Raad van Bestuur keurde op haar vergadering van 9 december 2014 de Euronavs gedragscode goed. Het doel van de gedragscode bestaat erin de werknemers te begeleiden bij de bevordering en bescherming van de goede reputatie van Euronav. De Gedragscode zet de beleidspunten en richtlijnen uiteen die de waarden van Euronav belichten en meer bepaald haar relaties met klanten, aandeelhouders, belanghebbenden en de samenleving in het algemeen. De Gedragscode tracht te bewerkstelligen dat alle personen die handelene in naam van Euronav dit op ethische wijze doen en met eerbiediging van alle toepasselijke wetten en regelgevingen.